Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση:

«∆ιαχειριστική µελέτη δηµοτικού δάσους Τ.Κ. Λάιστας του ∆ήµου Ζαγορίου»