Ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί η 130/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την επιλογή υποτρόφων (μαθητών-φοιτητών) σχολικού έτους 2019-2020 του κληροδοτήματος Χρήστου Αθανασιάδη Τ.Κ. Βρυσοχωρίου για την χορήγηση υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά της επιλογής εντός 10 ημερών από την ανάρτηση της παρούσης 130/2021 απόφασης.

Δείτε εδώ το σχετικό απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Σουκουβέλος