Δείτε εδώ το διαγωνισμό: (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 193273)

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx