Δείτε εδώ το διαγωνισμό: (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 195391)

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx