Βασίλειος Σπύρου

Πρόεδρος

Παναγιώτης Ρούσκας

Αντιπρόεδρος

Μιχαήλ Βλάχος

Ιωάννης Μητσόπουλος

Αγγελική Ράπτη

Σταύρος Τζόκας

Γαβριήλ Παπαναστασίου