Δείτε εδώ το διαγωνισμό: (αριθμός 108633-2)

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx