Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω της τεχνικής αδυναμίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 23/12/2021 , μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής  προσφορών στις 29/12/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23.00 (άρθρο 1.5 της διακήρυξης) και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών  στις  4/01/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ 

Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο