Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Για τα έγγραφα της σύμβασης του υπ΄αριθμ.158162 ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ «οι οικονομικοί φορείς λαμβάνουν γνώση στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx