Δείτε εδώ το διαγωνισμό:

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 193131