Δείτε εδώ τον διαγωνισμό: Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 195280

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx