Δείτε το διαγωνισμό εδώ: (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 199255)

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx