Δείτε εδώ το διαγωνισμό:( Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 202033 )

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx