Δείτε τη σχετική διακήρυξη εδώ

Κατεβάστε επίσης τα σχετικά τεύχη του διαγωνισμού, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

[ninja_form id=1]

 

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Με αφορμή παρατήρηση οικονομικού φορέα ότι στη διακήρυξη του διαγωνισμού αναφέρεται ότι καλούνται πτυχία «Γ΄ τάξης», ενώ θα έπρεπε να αναφέρεται ότι καλούνται πτυχία «Γ΄ τάξης και άνω» σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.4278/2014 διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

Στο άρθρο 11 της διακήρυξης, αναφέρεται η εφαρμοστέα νομοθεσία για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης όπως ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης της διακήρυξης. Και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 11.3 αναφέρεται ότι έχει εφαρμογή ο Ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».

Είναι φανερό επομένως ότι ισχύει ο νόμος.

Διευκρινίζονται επίσης τα παρακάτω:

  1. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 3698/Β΄/16-11-2016) και την κατευθυντήρια οδηγία της 15, το ΤΕΥΔ («Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης») χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 και η έναρξη της διαδικασίας σύναψής τους, σύμφωνα με το άρθρο 120, λαμβάνει χώρα 20 ημέρες από τη δημοσίευση της με αρ. 158/2016 Απόφασης της Αρχής, ήτοι από 7.12.2016.

Με βάση τα παραπάνω κι επειδή η αναθέτουσα αρχή του Δήμου Ζαγορίου δεν ήταν υποχρεωμένη να χρησιμοποιήσει το ΤΕΥΔ, ζητάει στη διακήρυξή της, την υπεύθυνη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 20.1.α) της διακήρυξης, η οποία περιλαμβάνεται στα τεύχη του διαγωνισμού, που διατίθενται στην ιστοσελίδα του Δήμου και αφορά στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν.4412/2016.

Επομένως αρκεί η συμπλήρωσή της και η υποβολή της ως δικαιολογητικού συμμετοχής στο φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» όπως ορίζεται στο άρθρο 20.1.α).

 

  1. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 20.1.α) δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

 

  1. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου του άρθρου 20.1.γ) αποτελούν:
  •       Το εταιρικό μελετητικό πτυχίο σε ισχύ.
  •       Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα μελετητικά πτυχία σε ισχύ, όλων των οικονομικών φορέων που αποτελούν την ένωση.

 

  1. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους, αποτελούν:

Α) Το καταστατικό του οικονομικού φορέα στο οποίο ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπός του ή

Β) Έγγραφη εξουσιοδότηση (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) ή Υπεύθυνη Δήλωση, που υπογράφεται από:

α) τον ίδιο το μελετητή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου)

β) τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου)

γ) τους νόμιμους εκπροσώπους  των οικονομικών φορέων, που αποτελούν την ένωση, σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων.