Δείτε εδώ το σχετικό διαγωνισμό: (Α/Α:80596)

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx