Δείτε εδώ το σχετικό διαγωνισμό: (Α/Α Συστήματος:81043)

Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Τσεπελόβου