• υπ’ αριθ. 92362 ηλεκτρονικός διαγωνισμός με τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΒΟΤΑΝΩΝ ΤΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
  • υπ’ αριθ. 92378 ηλεκτρονικός διαγωνισμός με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΒΟΥΒΑΣ»

Σύνδεσμος αναζήτησης ηλεκτρονικών διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα:

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx