Δείτε εδώ το σχετικό διαγωνισμό: (ΑΑ: 100454)

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx