Δείτε εδώ τα στοιχεία του διαγωνισμού: (Α/Α 100952)

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx