Δείτε εδώ το διαγωνισμό: (αριθμός 180744)

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx