Δείτε εδώ το σχετικό διαγωνισμό: (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 193780)

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx