Δείτε εδώ το διαγωνισμό (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 194967):

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx