Δείτε εδώ την τροποποίηση σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

Δείτε εδώ το διαγωνισμό 

Κατεβάστε εδώ τις τεχνικές προδιαγραφές

Μπορείτε να αναζητήσετε το διαγωνισμό με Α/Α 188883 και στο www.promitheus.gov.grq