Δείτε εδώ το διαγωνισμό: ( Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 201930)

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx