Δείτε εδώ τη διακήρυξη του διαγωνισμού

Δείτε εδώ τη σχετική μελέτη 

Βρείτε αναλυτικά το διαγωνσιμό στο https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal με Α/Α 283422