Δείτε εδώ τη σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού:

Διακήρυξη του διαγωνισμού

Βρείτε αναλυτικά στοιχεία του διαγωνισμού στη διαδικτυακή πύλη https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal

με Α/Α 349871